Klachtenprocedure De GezinsManager

Wij streven ernaar om u volledig tevreden van dienst te zijn. Als u ontevreden bent over onze ondersteuning, horen we dat graag zo snel mogelijk. Uw klacht helpt ons om onze dienstverlening te verbeteren, en we leren graag van uw feedback.

De klachtenregeling is van toepassing op alle cliënten van De GezinsManager. Ook clienten van De GeluksManager (Jeugd-ggz & Volwassenen-ggz) kunnen gebruik maken van deze klachtenregeling. Cliënten; kinderen en hun ouders of wettelijke vertegenwoordigers kunnen een klacht indienen.

Stap 1:

Als eerste vragen wij u om uw eigen behandelaar te informeren over uw ontevredenheid. Hopelijk kunnen jullie samen een oplossing vinden.

Stap 2:

Als dat niet lukt, kunt u een e-mail sturen naar: klachten@degezinsmanager.nl of telefonisch met de klachtenfunctionaris tevens hoofd behandeling Jiska Sietsma. Tel: +31 (6)820 90 257

Wij verzoeken u vriendelijk om uw klacht duidelijk en concreet te beschrijven. Geef aan wie betrokken zijn, welke gedragingen tot de klacht leiden, en vermeld eventuele voorbeelden en de tijdsperiode van de klachtgedraging. Klachten kunnen niet anoniem worden ingediend en moeten binnen 12 maanden na afsluiting van het hulpverleningstraject worden ingediend.

Binnen 5 werkdagen zal De GezinsManager reageren op uw klacht. U wordt uitgenodigd voor een gesprek om uw klacht te bespreken, waarbij, indien gewenst en in overleg, de betrokken behandelaar aanwezig kan zijn.

U heeft ook de mogelijkheid om uzelf te laten bijstaan door een vertrouwenspersoon. Kinderen kunnen zich laten bijstaan door de vertrouwensorgaan Jeugdstem. Het doel van dit bemiddelingsgesprek is om naar elkaar te luisteren en samen mogelijke oplossingen te verkennen. Indien ondanks deze inspanningen geen passende oplossing wordt gevonden, kan in overleg met u het OCKJ worden ingeschakeld. Zie ook stap 3.

Stap 3:

Als u geen vertrouwen meer heeft in deze procedure, hebben alle cliënten de mogelijkheid, om zonder tussenkomst van de klachtenfunctionaris van De GezinsManager, de klacht voor te leggen aan de Onafhankelijke Commissie Klacht en Bezwaar Zorg en Welzijn (OCKJ). In het geval van een klacht gerelateerd aan geestelijke gezondheidszorg (GGZ), kunt u ook de klacht indienen bij de geschillencommissie en/of Stichting Patiëntenvertrouwenspersonen.

Het indienen van uw klacht moet conform de procedures van OCKJ-Brabant of de geschillencommissie schriftelijk gebeuren, en de afhandeling zal eveneens volgens deze procedures verlopen.