Kwaliteitsbeleid De GezinsManager jeugdzorg

In dit kwaliteitsbeleid geven wij als zorgaanbieder een overzicht van wat onze cliënten, medewerkers en stakeholders kunnen verwachten van De GezinsManager. Centraal in dit beleid staat het voortdurend streven naar verbetering van de kwaliteit. Leren en verbeteren zijn daarbij geen vrijblijvende activiteiten, maar vormen de norm voor de goede kwaliteit van onze zorg- en dienstverlening.

Wat is het doel van dit kwaliteitsbeleid?

Het doel van dit kwaliteitsbeleid is om cliënten en stakeholders duidelijkheid en transparantie te bieden over de werkwijze waarmee De GezinsManager op een verantwoorde, kwalitatieve en veilige manier zorg levert. Dit beleid geeft een beknopt overzicht van onze werkwijze, die uitgebreider wordt beschreven in ons Handboek strategie, kwaliteit & veiligheid.

Het handboek is op aanvraag beschikbaar om in te zien. Een aanvraag hiervoor kunt u sturen naar kwaliteit@degezinsmanager.nl of telefonisch via 013-3030090.

Borging van kwaliteit

Om verantwoorde, kwalitatieve en veilige zorg te leveren, werkt De GezinsManager met een gecertificeerd kwaliteitsmanagementsysteem dat de kwaliteit en veiligheid van de zorg- en dienstverlening waarborgt.

Kwaliteits- & veiligheidskompas

Het kwaliteits- & veiligheidskompas beschrijft concrete doelstellingen voor het implementeren en waarborgen van kwaliteit en veiligheid binnen De GezinsManager. Deze doelstellingen sluiten aan bij de organisatieambities en strategische doelstellingen. Het kompas zelf doorloopt ook een continu verbeteringsproces en vormt een standaardonderdeel van de periodieke directiebeoordeling. Het doel hiervan is om inzicht te krijgen in waar we nu staan en waar we naartoe willen, gebaseerd op onze prestaties in voorgaande jaren.

Kwaliteitscultuur

Het implementeren en waarborgen van een kwaliteitscultuur heeft voor De GezinsManager prioriteit om als een lerende en flexibele organisatie te functioneren. Dit houdt in dat iedereen zich eigenaar voelt van de kwaliteit van de zorg- en dienstverlening. Daarom is draagvlak voor kwaliteit en het kwaliteitssysteem essentieel.

Medewerkers

De GezinsManager biedt haar medewerkers een beschermde en veilige werksfeer, met aandacht voor de individuele medewerker. De medewerkers zijn minimaal hbo- of wo- (relevant) geschoold. De GezinsManager investeert in het ontwikkelen en opleiden van medewerkers. Dit is belangrijk, omdat de zorg complexer wordt en de zorgvraag verandert.

De GezinsManager hanteert een systeem van functieomschrijvingen zoals vastgelegd in de CAO jeugdzorg. Bij het aanname beleid wordt dit als uitgangspunt genomen voor de werving en selectie inclusief bijbehorende competenties en opleidingseisen.

Naast de CAO jeugdzorg worden rollen, taken en verantwoordelijkheden van de diverse inhoudelijke functies ook overgenomen op basis van de beroepscode van de SKJ.

VOG verplicht voor alle jeugdwerkers

Alle jeugdwerkers bij De GezinsManager moeten een Verklaring Omtrent Het Gedrag (VOG) hebben, die elke drie jaar wordt vernieuwd.

Verplichte registratie werknemers jeugdzorg

Alle jeugdwerkers bij De GezinsManager moeten zijn opgenomen in het BIG-register of in het Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ).

Informatiebeveiliging en privacy

Voor dossiervorming gebruikt De GezinsManager het elektronische cliëntdossier (ECD) MoreCare4. Cliëntgegevens worden alleen in dit beveiligde ECD-systeem opgeslagen. Voor communicatie maken we gebruik van ZorgMail.

Continue evalueren, leren en verbeteren

De GezinsManager wil dat de zorg- en dienstverlening op niveau blijft en kan verbeteren. Essentieel daarvoor zijn kennis en ervaring van buiten halen, kennis delen en verspreiden en kennis toepassen.

Met behulp van het inzetten van specifieke instrumenten en maatregelen werkt De GezinsManager aan het continu verbeteren en leren op drie niveaus:

 • Clientniveau:
  • Cliëntervaringsonderzoek
  • Cliëntenraad
 • Procesniveau:
  • Interne audits
  • Verbeteracties
  • Directiebeoordeling
 • Organisatieniveau:
  • Medewerkerservaringsonderzoek
  • Medezeggenschapsraad
  • Raad van Commissarissen (RvC)

Relevante wet- & regelgeving

De GezinsManager houdt zich bewust bezig met alle relevante wet- en regelgeving die van toepassing is op haar activiteiten. Binnen ons kwaliteitsmanagementsysteem worden wijzigingen in wet- & regelgeving actief gemonitord en opgevolgd indien nodig.

Governance code zorg

Op basis van de Governance code zorg zijn er verschillende toezichtsorganen binnen De GezinsManager, zoals de Raad van Commissarissen, de Cliëntenraad en de Ondernemingsraad.

Samenwerkingsverbanden

De GezinsManager gelooft in maatwerk en creatieve oplossingen om successen te behalen. Daarom hebben we het concept “De GezinsManager & Co” opgezet, waarbij we samenwerken met ketenpartners om tegemoet te komen aan de diverse behoeften van ouders en kinderen.

Klachtenprocedure

Voor het melden van een klacht is er een klachtenregeling beschikbaar, zie blok hieronder met de link naar deze pagina.

Toch liever telefonisch contact?

Bel klachtenfunctionaris tevens hoofd behandeling Jiska Sietsma.

06-82090257


Heb je een klacht? Ga naar klachtenprocedure.

Voor het melden van een klacht is er een klachtenregeling/-procedure beschikbaar. De klachtenregeling is van toepassing op alle cliënten van De GezinsManager. Ook clienten van De GeluksManager (Jeugdzorg & GGZ) kunnen gebruik maken van deze klachtenregeling. Cliënten; kinderen en hun ouders of wettelijke vertegenwoordigers kunnen een klacht indienen.